Verbonden d oor Vastgoed
                                                            bouwspecialist  

Impressum,

 

Vlondertuinen 66   5247 MX Rosmalen
Tel 06-13270874
Mail info@verbondendoorvastgoed.nl

Kvk ´s-Hertogenbosch 76394573  
Omzetbelastingnummer 1483.89.533.B.03

Op al onze offertes en  rekeningen zijn de volgende  Algemene voorwaarden van toepassing

Algemene voorwaarden VERBONDEN DOOR VASTGOED

Definities

1.  VERBONDEN DOOR VASTGOED , gevestigd te Rosmalen  onder KvK nr. 76394573.

2.  Klant: degene met wie VERBONDEN DOOR VASTGOED  een overeenkomst is aangegaan.

3.  Partijen: VERBONDEN DOOR VASTGOED  en klant samen.

4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens VERBONDEN DOOR VASTGOED .

2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1.  Aanbiedingen en offertes van VERBONDEN DOOR VASTGOED  zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.  Een aanbod of offerte is maximaal 3 maanden  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.  Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.  Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 

1.  Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt VERBONDEN DOOR VASTGOED  zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2.  Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt VERBONDEN DOOR VASTGOED  slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1.  Alle prijzen die VERBONDEN DOOR VASTGOED  hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.  Alle prijzen op die VERBONDEN DOOR VASTGOED  hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan VERBONDEN DOOR VASTGOED  te allen tijde wijzigen. 

3.  Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die VERBONDEN DOOR VASTGOED  niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.  De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.  De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door VERBONDEN DOOR VASTGOED  vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6.  De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VERBONDEN DOOR VASTGOED , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.  Indien partijen voor een dienstverlening door VERBONDEN DOOR VASTGOED  een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient VERBONDEN DOOR VASTGOED  de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12.  Voorafgaand aan de ingang ervan zal VERBONDEN DOOR VASTGOED  prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13.  De consument heeft het recht om de overeenkomst met VERBONDEN DOOR VASTGOED  op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1.  De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan VERBONDEN DOOR VASTGOED  betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

2.  Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat VERBONDEN DOOR VASTGOED  de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

3.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VERBONDEN DOOR VASTGOED  gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan VERBONDEN DOOR VASTGOED . 

3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag VERBONDEN DOOR VASTGOED  zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van VERBONDEN DOOR VASTGOED  op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door VERBONDEN DOOR VASTGOED , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VERBONDEN DOOR VASTGOED  te betalen. 

Recht van reclame 

1.  Zodra de klant in verzuim is, is VERBONDEN DOOR VASTGOED  gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.  Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan VERBONDEN DOOR VASTGOED , tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4.  De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

1.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van VERBONDEN DOOR VASTGOED  heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.  De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan VERBONDEN DOOR VASTGOED .

3.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan VERBONDEN DOOR VASTGOED  te verrekenen met een vordering op VERBONDEN DOOR VASTGOED . 

Eigendomsvoorbehoud 

1.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van VERBONDEN DOOR VASTGOED  op grond van wat voor met VERBONDEN DOOR VASTGOED  gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.  Tot die tijd kan VERBONDEN DOOR VASTGOED  zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4.  Indien VERBONDEN DOOR VASTGOED  een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft VERBONDEN DOOR VASTGOED  het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.  Levering vindt plaats bij VERBONDEN DOOR VASTGOED , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4.  Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft VERBONDEN DOOR VASTGOED  het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5.  Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan VERBONDEN DOOR VASTGOED  kan tegenwerpen.

Levertijd 

1.  De door VERBONDEN DOOR VASTGOED  opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.  De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan VERBONDEN DOOR VASTGOED  door VERBONDEN DOOR VASTGOED  schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3.  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij VERBONDEN DOOR VASTGOED  niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1.  Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan VERBONDEN DOOR VASTGOED  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.  Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan VERBONDEN DOOR VASTGOED , bij gebreke waarvan VERBONDEN DOOR VASTGOED  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

1.  De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van VERBONDEN DOOR VASTGOED  die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.  De klant geeft op eerste verzoek van VERBONDEN DOOR VASTGOED  de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3.  Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring 

1.  Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.  Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel VERBONDEN DOOR VASTGOED  zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1.  Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor VERBONDEN DOOR VASTGOED  enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

2.  De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

3.  De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat VERBONDEN DOOR VASTGOED  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat VERBONDEN DOOR VASTGOED  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

1.  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan VERBONDEN DOOR VASTGOED .

2.  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert VERBONDEN DOOR VASTGOED  de betreffende bescheiden. 

4.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door VERBONDEN DOOR VASTGOED  redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom 

1.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.  De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VERBONDEN DOOR VASTGOED  (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding 

1.  De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van VERBONDEN DOOR VASTGOED  ontvangt geheim.

2.  Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende VERBONDEN DOOR VASTGOED  waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan VERBONDEN DOOR VASTGOED  schade kan berokkenen.

3.  De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 

4.  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5.  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1.  Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

·     is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

·     is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2.  Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3.  Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4.  Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van VERBONDEN DOOR VASTGOED  waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart VERBONDEN DOOR VASTGOED  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door VERBONDEN DOOR VASTGOED  geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

1.  De klant dient een door VERBONDEN DOOR VASTGOED  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant VERBONDEN DOOR VASTGOED  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.  Consumenten dienen VERBONDEN DOOR VASTGOED  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat VERBONDEN DOOR VASTGOED  in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat VERBONDEN DOOR VASTGOED  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan VERBONDEN DOOR VASTGOED .

2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VERBONDEN DOOR VASTGOED  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als VERBONDEN DOOR VASTGOED  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VERBONDEN DOOR VASTGOED  verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid VERBONDEN DOOR VASTGOED

1.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.  Indien VERBONDEN DOOR VASTGOED  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.  Indien VERBONDEN DOOR VASTGOED  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van VERBONDEN DOOR VASTGOED  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer VERBONDEN DOOR VASTGOED  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.  Is de nakoming van de verplichtingen door VERBONDEN DOOR VASTGOED  niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VERBONDEN DOOR VASTGOED  in verzuim is. 

3.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien VERBONDEN DOOR VASTGOED  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van VERBONDEN DOOR VASTGOED  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan VERBONDEN DOOR VASTGOED  kan worden toegerekend in een van de wil van VERBONDEN DOOR VASTGOED  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van VERBONDEN DOOR VASTGOED  kan worden verlangd. 

2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor VERBONDEN DOOR VASTGOED  1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat VERBONDEN DOOR VASTGOED  er weer aan kan voldoen. 

4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

1.  VERBONDEN DOOR VASTGOED  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal VERBONDEN DOOR VASTGOED  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VERBONDEN DOOR VASTGOED . 

2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat VERBONDEN DOOR VASTGOED  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VERBONDEN DOOR VASTGOED  is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 27 mei 2021.
 aan de inhoud van de website geen rechten kunnen worden ontleend.  

 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map